Giới thiệu chung
Mọi người đều biết, bản thân trái đất mà con người dựa vào để sinh tồn là một thực thể từ trường yếu, mỗi sinh vật trên trái đất đều có hiện tượng từ trường tương ứng với từ trường của trái đất. Các sinh vật sống trong thiên nhiên rất nhạy cảm với khí hậu. Khi từ trường trái đất có sự biến đổi  nó lập tức thông tin cho nhau, tìm nơi an toàn để sinh tồn. Như  các loài cá sống ở đại dương, hoặc chim muông sống tự do trong thiên nhiên, khi khí hậu nhiệt độ thay đổi, chúng thường di chuyển cả đàn, đến nơi thích hợp cách xa cả mấy ngàn cây số  để sinh sống, vì chúng sống trong tự do không biên giới, còn con người thì chỉ sống trong ngôi nhà được bao bọc bằng bốn bức tường! Thánh nhân xưa đã sáng lập ra Bát quái là một hệ thống trí thức phức tạp, có nguồn gốc từ Hà Đồ và Lạc Thư.
*  Bát quái Tiên Thiên  xác  định hình thành trời đất  có 8 thực thể (8 quái).1 Càn  Trời.
 2 Đoài Đầm (ao hồ) . 3 Lỵ  Hỏa. 4 Chấn  Sấm. 5 Tốn  Gió . 6  Khảm Thủy. 7 Cấn  Núi
8  Khôn Thổ . Bát quái Tiên Thiên có 8 quẻ đơn, Chu Văn Vương chồng lên nhau hai quẻ thuần  thành bát thuần và biến mỗi quẻ 8 lần x 8 = 64 quẻ Dịch, được tổng kết từ trong cuộc sống chung với thiên nhiên của nhân loại dùng để giải thích quá trình hình thành vũ trụ, quá trình phát triển và suy thoái   đến hủy diệt  của vạn vật.


Thiết kế phát triển web
Công ty cổ phần web cộng đồng
www.webcongdong.com.vn